Ogólne warunki sprzedaży 

FHU MEWA ul. komorowicka 7 , 43-300 Bielsko-Biała , Polska 

NIP: PL 547-020-12-47

Ogólne warunki sprzedaży   stosuje się do każdej umowy pośrednictwa (dalej „Umowa”) zawartej przez https://MachinesMarkets.com ze sprzedawcą maszyny, którego ogłoszenie zamieszczone zostało w witrynie https://MachinesMarkets.com ( „Sprzedawca”) .https://MachinesMarkets.com jest pośrednikiem poszukującym w imieniu i na rzecz Sprzedawcy, potencjalnego nabywcy, oraz kontaktu Sprzedawcy z nabywcą. 

MachinesMarkets.com występując wyłącznie jako broker, a nie komisant lub agent.

https://MachinesMarkets.com promuje sprzedaż maszyn w drodze aukcji z udziałem osób trzecich.https://MachinesMarkets.com ma możliwość prowadzenia, bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby trzeciej, komunikacji e-mailowej informującej zapisanych w bazie danych sprzedawców i potencjalnych kupujących o zbliżającej się aukcji. Każda osoba, która utworzyła konto w witrynie MachinesMarkets.com , wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o takich aukcjach.

https://MachinesMarkets.com zezwala również na zamieszczanie w Witrynie ogłoszeń. Po zamieszczeniu ogłoszenia w Witrynie MachinesMarkets.com kontaktuje się z różnymi przedsiębiorstwami, które mogą być zainteresowane Maszyną Sprzedawcy.

Każdy Sprzedawca maszyn podejmuje decyzje dotyczące sprzedaży swoich Maszyn całkowicie samodzielnie i wybiera ofertę najbardziej mu odpowiadającą.

https://MachinesMarkets.com nie gwarantuje, że informacje znajdujące się w Witrynie, w szczególności w ogłoszeniach, są pełne i dokładne. Obowiązek sprawdzenia tych informacji po nawiązaniu kontaktu ze Sprzedawcą, a przed zawarciem umowy sprzedaży, spoczywa na kupującym. 

https://MachinesMarkets.com nie bierze  udziału w zawieraniu potencjalnych umów sprzedaży, dostawie maszyn ani zapłacie ceny uzgodnionej przez Sprzedawcę i kupującego.

PŁATNOŚĆ i Dostawa  :

- płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl bezpośrednio na konto sprzedawcy.

-przelewem tradycyjnym na podstawie wystawionej faktury przez sprzedawce produktów .

-przy odbiorze produktu na rzecz sprzedawcy produktu.

-sposób płatności określi sprzedawca produktu w ogłoszeniu .

 -Sposób dostawy/transportu towaru ustala  sprzedawca  w ogłoszeniu .

- Sprzedawcy i kupujący na swoją własną odpowiedzialność zawierają transakcje.

Za treść ogłoszenia i jego tłumaczeń odpowiada jednak wyłącznie Sprzedawca.

Utworzenie przez Sprzedawcę konta użytkownika w Witrynie oznacza zgodę na warunki sprzedaży i ich akceptację.

Zamieszczając ogłoszenie, Sprzedawca zgadza się  zawrzeć z https://MachinesMarkets.com  umowę pośrednictwa, która upoważnia MachinesMarkets.com do naliczenia prowizji od sprzedaży Maszyny .

Cenę Maszyny wskazaną w ogłoszeniu zamieszczonym w Witrynie ustala samodzielnie Sprzedawca.

Do ceny dolicza się wartość akcesoriów lub sprzętu niezbędnego do korzystania z Maszyny.

Do ceny nie dolicza się natomiast:

  • obowiązujących podatków należnych od czynności prawnej między Sprzedawcą i kupującym;
  • ewentualnych kosztów przewozu wynegocjowanych przez Sprzedawcę i kupującego;
  • ewentualnych opłat i ceł.

  Prawo do prowizji

Po znalezieniu przez MachinesMarkets.com potencjalnego kupującego Maszyn. Sprzedawca wskażą kwotę prowizji w umowie pośrednictwa przekazanej Sprzedawcy przez MachinesMarkets.com. 

Sprzedawca poinformuje MachinesMarkets.com o innym sprzęcie sprzedawanym kupującemu jako dodatek do Maszyny, co umożliwi obliczenie prowizji .

Prawo  do prowizji powstaje jedynie pod warunkiem, że sprzedaż Maszyny przez Sprzedawcę następuje na rzecz kupującego wskazanego Sprzedawcy przez MachinesMarkets.com. 

W przypadku niedostępności Maszyny przed zawarciem umowy sprzedaży między kupującym a Sprzedawcą, Sprzedawca natychmiast powiadomi o tym MachinesMarkets.com i kupującego. Sprzedawca może  zaoferować kupującemu inną maszynę . W takim przypadku MachinesMarkets.com 

ma prawo do prowizji 

Warunki płatności

Po zawarciu Umowy Sprzedawca zgadza się zapłacić na rzecz MachinesMarkets.com, zgodnie z warunkami Umowy, prowizję .

Sprzedawca zapłaci należną MachinesMarkets.com prowizję nie później niż 14 dni od otrzymania płatności od kupującego. 

Negocjacje i umowa sprzedaży

https://MachinesMarkets.com nie bierze udziału w negocjacjach toczących się między Sprzedawcą a kupującym . MachinesMarkets.com nie jest również stroną umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z kupującym.

MachinesMarkets.com nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie przez jedną ze stron jej zobowiązań wynikających z takiej umowy.

Strony umowy sprzedaży swobodnie negocjują warunki i termin dostawy Maszyny oraz płatności .

Sprzedawca niezwłocznie poinformuje MachinesMarkets.com o dokonaniu przez Sprzedawcę dostawy Maszyny lub postawienia jej do dyspozycji kupującego zgodnie z warunkami dostawy wynegocjowanymi przez strony umowy sprzedaży. 

 Reklamacje i rękojmia za wady

Maszyny oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę są maszynami nowymi lub używanymi.

Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio do sprzedawcy na warunkach określonych przez sprzedawce w ogłoszeniu.

Sprzedawca gwarantuje, że Maszyna zaprezentowana w ogłoszeniu jest zgodna z opisem . Dodatkowo Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady ukryte.

Sprzedawca zabezpieczy MachinesMarkets.com przed roszczeniami lub reklamacjami wniesionymi przeciwko MachinesMarkets.com przez kupującego w związku z niezgodnością z opisem lub wadą ukrytą Maszyny. 

  Siła wyższa

W przypadku wystąpienia siły wyższej zobowiązania stron ulegają zawieszeniu przez okres jej trwania, a drugiej stronie nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze. 

  Warunki Umowy

 Zarówno w okresie obowiązywania niniejszej Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu Strony zobowiązują się:

  • wykorzystywać informacje poufne, które uzyskały od drugiej Strony, wyłącznie w zakresie, do którego są upoważnione Umową, oraz przekazywać je tylko tym członkom swojego personelu, którzy wykazują potrzebę zapoznania się z nimi w wyłącznym celu świadczenia usług,
  • nie ujawniać informacji poufnych osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, to znaczy, że Strony mogą przekazywać ww. informacje swoim podwykonawcom w wyłącznym celu świadczenia usług 
  •  informowanie swoich pracowników i podwykonawców o poufnym charakterze informacji  oraz zakazie ich powielania lub ujawniania.

Każda ze Stron jest we wszystkich przypadkach wyłącznie odpowiedzialna za przestrzeganie tych obowiązków przez swoich pracowników lub podwykonawców.

Niniejsza klauzula poufności nie uniemożliwia Stronom informowania ich podmiotów zależnych o istnieniu i treści Umowy. 

 Postanowienia 

Zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy są ważne jedynie w formie pisemnej z podpisami Stron, 

Prawem, któremu podlegają niniejsze ogólne warunki, jest prawo polskie.

W przypadku sporu wynikającego z niniejszej Umowy Strony zgadzają się spotkać we wspólnie ustalonym miejscu i dołożyć wszelkich starań, aby rozstrzygnąć Spór polubownie.

Wyłącznie właściwe do rozstrzygnięcia Sporu,w postępowaniu tymczasowym lub wstępnym, będą sądy właściwe dla siedziby machinesmarkets.com . 

 TOWARY ZAKAZANE

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania w Ogłoszeniach Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich , jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

 RODZAJE OGŁOSZEŃ

https://MachinesMarkets.com umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia .https://MachinesMarkets.com nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

 

WYSTAWIANIE OGŁOSZENIA

1. Aby wystawić Towar w Ogłoszeniu, Sprzedający powinien stworzyć jej opis. W tym celu Sprzedający powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie formularz sprzedaży. Tworząc opis Ogłoszenia, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy użytkownikami.

2. Sprzedający w trakcie wystawiania Towaru w Ogłoszeniu określa termin, od którego jest związany treścią opisu Ogłoszenia oraz od której zleca jej publikację w https://MachinesMarkets.com . W przypadku, gdy data ta nie została wskazana przyjmuje się, że związanie treścią opisu ogłoszenia i publikacja nastąpią niezwłocznie. Wystawiając Ogłoszenie Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w https://MachinesMarkets.com.

3. Poprzez wystawienie Towaru Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy.

4. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Ogłoszenia, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

5. Ogłoszenie należy umieścić w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru. Informacje zawarte w opisie Ogłoszenia mogą dotyczyć wyłącznie przedmiotu danego Ogłoszenia.

Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Ogłoszenia, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Ogłoszenia do momentu złożenia pierwszej oferty.

 

6. https://MachinesMarkets.com nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników  ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Ogłoszenia, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.  https://MachinesMarkets.com nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach  Ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. https://MachinesMarkets.com nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Użytkowników umowy.

7.https://MachinesMarkets.com nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach  Ogłoszenia, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia Ogłoszenia, o czym informuje Sprzedającego.

8. Administrator może usunąć  Ogłoszenie w przypadku, gdy czynności związane z  Ogłoszeniem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie na wizerunek https://MachinesMarkets.com. Wskutek usunięcia  Ogłoszenia informacje dotyczące tego Ogłoszenia (w szczególności treść zawarta na stronie  Ogłoszenia) przestają być dostępne , dalsze czynności w ramach tego Ogłoszenia są niemożliwe. 

9. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu  , Ogólnych Warunków Sprzedaży bądź w uzasadnionych przypadkach, administrator  może:

-udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,

-zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika.

Zawieszenie Konta może nastąpić w konsekwencji naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku uporczywego naruszania zasad.

Niezależnie od zawieszenia Konta Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem https://MachinesMarkets.com lub innych Użytkowników.

10.

W przypadku zawieszenia Konta Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec https://MachinesMarkets.com i sfinalizować zawarte przed zawieszeniem  Konta umowy, 

11.

Użytkownik, w przypadku gdy konto, z którego korzystał jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody .


Translator

General terms of sale
FHU MEWA ul. komorowicka 7, 43-300 Bielsko-Biała, Poland
NIP: PL 547-020-12-47
The General Conditions of Sale apply to each brokerage agreement (hereinafter the "Agreement") concluded by https://MachinesMarkets.com with the seller of the machine, whose advertisement was posted on the website https://MachinesMarkets.com ("Seller") .https: / /MachinesMarkets.com is an intermediary seeking, on behalf and for the benefit of the Seller, the potential buyer, and the Seller's contact with the buyer.
MachinesMarkets.com acting only as a broker, not a commission or agent.
https://MachinesMarkets.com promotes the sale of machinery through auctions with the participation of third parties. https://MachinesMarkets.com has the ability to conduct, directly or through a third party, e-mail communication informing the sellers and potential buyers stored in the database about the upcoming auction. Anyone who has created an account on MachinesMarkets.com agrees to receive information about such auctions.
https://MachinesMarkets.com also allows you to post adverts on the Site. Upon posting an advertisement on the MachinesMarkets.com Site, it contacts the various companies that may be interested in your Machine.
Each Machine Merchant makes decisions regarding the sale of their Machines completely independently and selects the most appropriate offer.
https://MachinesMarkets.com does not guarantee that the information on the Website, in particular in the advertisements, is complete and accurate. The buyer is responsible for checking this information after contacting the Seller and before concluding the sales contract.
https://MachinesMarkets.com does not take part in the conclusion of potential sales contracts, delivery of machines or payment of the price agreed by the Seller and the buyer.
PAYMENT & DELIVERY:
- payment via Przelewy24.pl directly to the seller's account.
- traditional bank transfer on the basis of an invoice issued by the seller of the products.
- upon receipt of the product to the seller of the product.
- the method of payment will be specified by the seller of the product in the advertisement.
 -The method of delivery / transport of goods is determined by the seller in the advertisement.
- Sellers and buyers conclude transactions at their own risk.
However, the Seller is solely responsible for the content of the advertisement and its translations.
By creating a user account on the Website by the Seller, you agree to the terms of sale and accept them.
By posting an ad, Seller agrees to enter into an agency agreement with https://MachinesMarkets.com that authorizes MachinesMarkets.com to calculate commission on the sale of the Machine.
The price of the Machine indicated in the advertisement posted on the Website is determined independently by the Seller.
The price does not include the value of any accessories or equipment necessary to use the Machine.
However, the price does not include:
applicable taxes due on the legal transaction between the Seller and the buyer;
possible transport costs negotiated by the Seller and the buyer;
any fees and duties.
  Right to commission
After MachinesMarkets.com has found a potential buyer of Machines. Seller will indicate the amount of commission in the brokerage agreement communicated to Seller by MachinesMarkets.com.
The seller will inform MachinesMarkets.com of any other equipment being sold to the buyer as an add-on to the Machine, allowing the commission to be calculated.
The right to commission arises only on the condition that the sale of the Machine by the Seller is made to the buyer named to the Seller by MachinesMarkets.com.
In the event that the Machine is unavailable prior to the conclusion of the sales contract between the buyer and the Seller, the Seller shall immediately notify MachinesMarkets.com and the buyer thereof. The seller may offer the buyer a different machine. In that case, MachinesMarkets.com
is entitled to a commission
Terms of payment
Upon conclusion of the Agreement, the Seller agrees to pay MachinesMarkets.com, in accordance with the terms of the Agreement, a commission.
The seller will pay the commission due to MachinesMarkets.com no later than 14 days after receiving the payment from the buyer.
Negotiations and sales contract
https://MachinesMarkets.com does not take part in the negotiations in progress between the Seller and the buyer. MachinesMarkets.com is also not a party to the sales contract concluded by the Seller with the buyer.
MachinesMarkets.com is not responsible for the failure of either party to perform its obligations under such agreement.
The parties to the sales contract freely negotiate the terms and date of delivery of the Machine and payment.
The Seller shall immediately inform MachinesMarkets.com about the Seller's delivery of the Machine or making it available to the Buyer in accordance with the delivery terms negotiated by the parties to the sales contract.

Complaints and warranty for defects
The machines offered for sale by the Seller are new or used machines.
Complaints should be submitted directly to the seller on the terms specified by the seller in the advertisement.
The Seller guarantees that the Machine presented in the advertisement is consistent with the description. In addition, the Seller is liable under the warranty for hidden defects.
The Seller will indemnify MachinesMarkets.com against claims or complaints brought against MachinesMarkets.com by the buyer in connection with the non-compliance with the description or a hidden defect of the Machine.
  Higher power
In the event of force majeure, the obligations of the parties are suspended for the period of its duration, and the other party is not entitled to claim damages.
  Agreement terms
 Both during the term of this Agreement and after its termination or expiry, the Parties undertake:
use the confidential information they have obtained from the other Party only to the extent to which they are authorized by the Agreement, and provide it only to those members of their staff who show a need to read it for the sole purpose of providing services,
not to disclose confidential information to third parties without the prior written consent of the other Party, that is, the Parties may transfer the above-mentioned information to its subcontractors for the sole purpose of providing services
 informing its employees and subcontractors about the confidential nature of information and prohibiting its duplication or disclosure.
Each party is in all cases solely responsible for compliance with these obligations by its employees or subcontractors.
This confidentiality clause does not prevent the Parties from informing their subsidiaries about the existence and content of the Agreement.
 Provisions
Amendments or additions to this Agreement are valid only in writing with the signatures of the Parties,
The law governing these general terms and conditions is Polish law.
In the event of a dispute arising from this Agreement, the Parties agree to meet at a mutually agreed place and make every effort to resolve the Dispute amicably.
The courts for the seat of machinesmarkets.com will be exclusively competent to resolve the Dispute, whether in provisional or preliminary proceedings.
 PROHIBITED GOODS
The Sellers undertake not to display in their Announcements the Goods, the trade of which violates the applicable law or the rights of third parties, as well as the display of which may be considered contrary to good practice.
 TYPES OF ADVERTISEMENTS
https://MachinesMarkets.com enables Users to conclude contracts for the sale of Goods on the terms set out in the General Sales Conditions and for this purpose provides Users with appropriate tools .https: //MachinesMarkets.com is not a party to contracts concluded between Users and does not guarantee that the Seller and the Buyer have the option to conclude and perform the sales contract for this Good
 
PUBLISHING AN ANNOUNCEMENT
1. In order to list the Goods in the Advertisement, the Seller should create its description. For this purpose, the Seller should complete the sales form available on the relevant page. When creating the description of the Advertisement, the Seller specifies the general terms and conditions of the agreement concluded between the users.
2. When listing the Goods in the Listing, the Seller specifies the date from which it is bound by the content of the Listing description and from which it orders its publication at https://MachinesMarkets.com. If this date has not been indicated, it is assumed that the content of the advertisement description will be bound and published immediately. By posting an Ad, the Seller agrees to its publication for promotional purposes at https://MachinesMarkets.com.
3. By issuing the Goods, the Seller declares that the turnover of the Goods on display does not violate applicable law or the rights of third parties, and that he is entitled to conclude and perform the contract.
4. The description of the Goods should be reliable and complete and may not mislead other Users, in particular as to the properties of the Goods, such as: its quality, origin, brand or manufacturer. The description of the Goods should comply with legal requirements, in particular, it should contain information required in certain circumstances, including information indicated in the applicable consumer protection regulations. The User is fully responsible for the content placed by him in the description of the Ad, including any errors or inaccuracies in such description.
5. The advertisement should be placed in the category appropriate to the type of Goods. The information contained in the description of an Ad may only refer to the subject of a given Ad.
The Seller is bound by the content of the Ad description, however, he may change the content of the Ad description until the first offer is submitted.
 
6. https://MachinesMarkets.com is not responsible for the behavior of Users or for improper performance or non-performance by them of contracts concluded as part of the Announcement, and is not responsiblePinterest